FREDENSBORG TENNISKLUB VEDTÆGTER
Juni 2005 – Revideret 28.2.2008

§ 1 Klubbens navn er Fredensborg Tennisklub (FTK). Klubben er hjemmehørende i Fredensborg Kommune.

§2 Klubben har af Fredensborg Kommune fået dispositionsret over tennisbanerne v/Fredensborg Hallen, Kastanievej 16, 3480 Fredensborg. Klubbens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer med hensyn til tennisspillets udøvelse. Dette skal gælde for alle aldersgrupper og for alle spillekategorier. Klubben er medlem af DIF og DTF, samt andre sammenslutninger, som klubben på generalforsamlingen måtte beslutte.

§3 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen tager stilling til vederlag for særligt omfattende klubarbejde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel på følgende måde:

a. Publicering på klubbens hjemmeside og ved mailservice.

b. Ved annoncering i lokale aviser for Fredensborg området.

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.

4. Beretninger fra udvalg o.l..

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Evt.

Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpel stemmeflertal. Valg og almene beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer m.m., se under § 11 og 12.

§4 Bestyrelsen består af mindst 6 højst 8 medlemmer. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, og halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år. Udtræder et medlem i årets løb af bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem, indtil næste generalforsamling.

§5 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv, og fordeler arbejdet mellem sig og vælger formand, næstformand og kasserer. Senest på dette møde nedsættes stående udvalg for et år ad gangen. I tilfælde af at formanden ikke er tilstede tegner næstformanden klubben. De stående udvalg er træningsudvalg, turneringsudvalg og hus- og baneudvalg. Herudover kan bestyrelsen oprette andre udvalg efter behov. Mindst ét medlem af udvalget skal være medlem af bestyrelsen.

§6 Bestyrelsen forestår klubbens ledelse, repræsenterer klubben i alle forhold og er bemyndiget til i enhver henseende at handle på klubbens vegne i henhold til vedtægterne. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at handle og disponere over klubbens midler i den udstrækning, som det hverv de har fået tildelt af klubbens bestyrelse, berettiger dem til, i henhold til godkendte budgetter. Herudover tegnes klubben af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

§7 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentperioden er den samme som regnskabsåret.

§8 På den ordinære generalforsamling vælges revisor, der fungerer i 2 år ad gangen. Hvis revisoren udtræder i perioden, udpeger bestyrelsen en ny.

§9 Bestyrelsen udarbejder ordens- og tegningsregler for klubhusets og banernes benyttelse. Regler opslås på tavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside.

§10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig inden 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skriftlig at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal bilægges ovennævnte forslag.

§11 Ændringer af klubbens love, salg og pantsætning af fast ejendom, kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.

§12 Opløsning af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte. Opløses klubben, tilfalder klubbens aktiver – såfremt sådanne foreligger – til idrætslige formål i Fredensborg, hvorom beslutning træffes på den afsluttende generalforsamling, subsidiært til Dansk Tennis Forbund.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16.6.2005 – Ændret den 28.2.2008